Slawni Polacy

Konkursy


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – stopień wojewódzki rok szkolny 2016/17

Wyniki - stopień wojewódzki

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:03.03.2017r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki rok szkolny 2016/17

Dnia 02.03.2017r. odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki.
Zgonie z regulaminem:
„Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego ogłasza wyniki konkursu (listę wszystkich uczestników wraz z uzyskanymi punktami i nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik).
a) Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim.
b) Listy finalistów i laureatów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.”

„Testy z poszczególnych konkursów są umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od zakończenia każdego stopnia konkursu.”

Informacja o udostępnieniu prac konkursowych do wglądu rodzicom/ prawnym opiekunom, uczestnikom (WKJA – stopień wojewódzki)

Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych.”

W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku ul. Piastowska 3D w świetlicy, w następujących terminach:
07.03.2017r. (wtorek) godzina 14.30 – 15.30
08.03.2017r. (środa) godzina 16.30-17.30
09.03.2017r. (czwartek) godzina 12.00 – 12.45

Procedura rozpatrywania odwołań (WKJA – stopień rejonowy)

„Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
a) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
b) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.”
„Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty.”

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:03.03.2017r.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – stopień rejonowy rok szkolny 2016/17

Wyniki - stopień rejonowy

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:11.01.2017r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień rejonowy rok szkolny 2016/17

Dnia 10.01.2017r. odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień rejonowy. Do testu w naszej szkole przystąpiło 171 uczniów.
„Wyniki stopnia rejonowego ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji na stopniu wojewódzkim.”

Listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Testy z poszczególnych konkursów są umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od zakończenia każdego stopnia konkursu.”

Informacja o udostępnieniu prac konkursowych do wglądu rodzicom/ prawnym opiekunom, uczestnikom (WKJA – stopień rejonowy)
Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych.”
W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku ul. Piastowska 3D w świetlicy, w następujących terminach:
13.01.2017r. (piątek) godzina 13:00 – 14:00
16.01.2017r. (poniedziałek) godzina 16:30-17:30
17.01.2017r. (wtorek) godzina 15:00 – 15:45

Procedura rozpatrywania odwołań (WKJA – stopień rejonowy)
„Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu.
a) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
b) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.
Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej – w razie potrzeby Wojewódzka Komisja Konkursowa wspólnie z przewodniczącymi komisji rejonowych, rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do Regulaminu.
Rozstrzygnięcie Prezydium wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.”

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:11.01.2017r.

Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.