Slawni Polacy

Konkursy


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Konkurs plastyczny „Literackie inspiracje” rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny „Literackie inspiracje” rozstrzygnięty

Pierwsze miejsce zajął Jakub Trusiewicz (III a), który wykonał ilustrację do powieści „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena. Na drugim miejscu uplasowały się Iga Tarasewicz – Wosik (III b) i Magdalena Trzebska (II c) - autorki oryginalnych prac odpowiednio - do noweli „Kamizelka” Bolesława Prusa oraz wiersza „Kot w pustym mieszkaniu” Wisławy Szymborskiej. Trzecie miejsce zajęły uczennice klasy II c: Magdalena Andrukiewicz i Wioleta Hryszko ilustrowały „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, a Karolina Ostrowska „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Ponadto komisja przyznała cztery wyróżnienia – również za „Małego Księcia” Anicie Adamowicz (II c) oraz Kajetanowi Nosko (I c), a także Annie Rochalskiej (III a) za ilustrację „Weisera Dawidka” Pawła Huella oraz Sylwii Zimnoch (III c) za pracę do wiersza Kamila Baczyńskiego „Biała magia”.
Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni dnia 29 maja 2015r. przez komisję w składzie: Marek Charuba z MDK w Białymstoku, Katarzyna Franciszkiewicz oraz Karolina Prokopiuk z Samorządu Uczniowskiego, Danuta Jakoniuk – nauczyciel plastyki, a także nauczyciele j. polskiego – Danuta Łazar i Maria Sańko – Sawczenko.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, gratulujemy zwycięzcom, którym dyplomy i nagrody książkowe zostały wręczone podczas Święta Szkoły, a wymienione prace mogliśmy obejrzeć na szkolnej wystawie.

Informacja dodatkowa
Uczestnicy konkursu swoje prace mogą odebrać od 17 do 23 czerwca 2015 r. Uczniowie klas II u p. Danuty Jakoniuk. Uczniowie klas I i III u p. Marii Sańko – Sawczenko. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Maria Sańko-Sawczenko
Dodano:16.06.2015r.

Procedura rozpatrywania odwołań (WKJA – stopień wojewódzki)

Zgodnie z regulaminem: „Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.

Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.

Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty przekazania odwołania i informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.”


Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Komisji WKJA
Dodano:07.03.2015r.

Informacja o udostępnieniu prac konkursowych do wglądu rodzicom/prawnym opiekunom, uczestnikom (WKJA – stopień wojewódzki)

Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych. Prace konkursowe nie mogą być kserowane, fotografowane itp.”

W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku ul. Piastowska 3D (w świetlicy), w następujących terminach:
09.03.2015 (poniedziałek) godzina 16.30 – 17.30
10.03.2015 (wtorek) godzina 15.30 – 16.30
11.03.2015 (środa) godzina 14.00 – 15.00


Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Komisji WKJA
Dodano:07.03.2015r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki

Wyniki - stopień wojewódzki

Dnia 04.03.2015 odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki. Do testu w naszej szkole przystąpiło 130 uczniów. Prace zostały sprawdzone i zweryfikowane.

Ogłaszam wyniki konkursu (listę wszystkich uczestników wraz z uzyskanymi punktami i nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik).

Lista finalistów i laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego,uwzględniając procedurę weryfikacji prac).

Informacje o dacie i miejscu udostępniania prac do wglądu pojawią się w późniejszym terminie.

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji WKJA
Dodano:05.03.2015r.

Procedura rozpatrywania odwołań (WKJA – stopień rejonowy)

Zgodnie z regulaminem: „Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.
Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 12 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.
Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań, sporządza protokół zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 13 do Regulaminu.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku. Decyzja prezydium jest ostateczna.”


Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Komisji WKJA
Dodano:13.01.2015r.

Informacja o udostępnieniu prac konkursowych do wglądu rodzicom/ prawnym opiekunom, uczestnikom (WKJA – stopień rejonowy)

Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych.”
W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku ul. Piastowska 3D (w świetlicy), w następujących terminach:
14.01.2015 (środa) godzina 13.45 - 14.45
15.01.2015 (czwartek) godzina 16.00 - 17.00
16.01.2015 (piątek) godzina 11.45 - 12.30

Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Komisji WKJA
Dodano:12.01.2015r.

Wyniki uzyskane przez uczestników stopnia rejonowego w gimnazjum Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Wyniki

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca W Komisji WKJA
Dodano:12.01.2015r.

Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.