Slawni Polacy

Konkursy


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – stopień wojewódzki

Wyniki - stopień rejonowy

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:04.03.2016r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki

Dnia 03.03.2016 odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień wojewódzki. Do testu w naszej szkole przystąpiło 113 uczniów.
Planowane ogłoszenie wyników konkursu (lista wszystkich uczestników wraz z uzyskanymi punktami i nazwą szkoły, do której uczęszcza uczestnik) to 04.03.2016 (wieczór).

Lista finalistów i laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego, uwzględniając procedurę weryfikacji prac. Przewidywany termin to poniedziałek 07.03.2016.

INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU PRAC KONKURSOWYCH DO WGLĄDU RODZICOM/PRAWNYM OPIEKUNOM, UCZESTNIKOM (WKJA – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI)
Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych. Prace konkursowe nie mogą być kserowane, fotografowane itp.”

W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku, ul. Piastowska 3D (w sali 103), w następujących terminach:
08.03.2016 (wtorek) godzina 15.30 – 16.30
09.03.2016 (środa) godzina 14.30 – 15.30
10.03.2016 (czwartek) godzina 13.30 – 14.30

PROCEDURA ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ (WKJA – STOPIEŃ WOJEWÓDZKI)
Zgodnie z regulaminem: „Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.

Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.

Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty i informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku.

Rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej wydane na skutek odwołania jest ostateczne.”

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:04.03.2016r.

Procedura rozpatrywania odwołań (WKJA – stopień rejonowy)

Zgodnie z regulaminem: „Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 9 do Regulaminu. Decyzja Prezydium jest ostateczna. Odpowiedź na odwołanie od wyniku udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu.”

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu. 2. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań.

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:14.01.2016r.

Informacja o udostępnieniu prac konkursowych do wglądu rodzicom/ prawnym opiekunom, uczestnikom (WKJA – stopień rejonowy)

Zgodnie z regulaminem: „Prace konkursowe ze stopnia szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku listy uczniów zakwalifikowanych.
Prace konkursowe nie mogą być kserowane, fotografowane itp.”

W związku z powyższym prace konkursowe będą udostępniane w PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 13 im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku ul. Piastowska 3D (w sali 103), w następujących terminach:
15.01.2016 (piątek) godzina 14.00 – 15.00
18.01.2016 (poniedziałek) godzina 16.00-18.00
19.01.2016 (wtorek) godzina 13.30 – 14.30

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:14.01.2016r.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego – stopień rejonowy

Wyniki - stopień rejonowy

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:14.01.2016r.

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień rejonowy

Dnia 12.01.2016 odbył się Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – stopień rejonowy. Do testu w naszej szkole przystąpiło 169 uczniów z rejonu 1, 2 i 3. Sprawdzone prace zostaną przekazane 13.01.2016 do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Zgodnie z regulaminem: „Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace uczniowskie w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

Wyniki stopnia rejonowego ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą stopnia wojewódzkiego.

Lista uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego, ustalona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, jest ogłaszana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia stopnia rejonowego, uwzględniając procedurę weryfikacji prac.

Testy z poszczególnych konkursów są umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku w terminie 7 dni od zakończenia każdego stopnia konkursu.”

W związku z powyższym proszę o cierpliwość i życzę powodzenia.

Ewa Sajewicz
Przewodnicząca Rejonowej Komisji WKJA
Dodano:12.01.2016r.

Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.