Patron szkoły


Publiczne Gimnazjum Nr 13

im. św. Królowej Jadwigi w Białymstoku

Konkurs

Uroczystość nadania imienia szkole

Święta Królowa Jadwiga

Herb św. Jadwigi św. Jadwigi

Jadwiga - jedyna w historii Polski kobieta zasiadająca na tronie i mająca wszelkie uprawnienia monarsze. Urodziła się najprawdopodobniej 18 lutego 1374 roku. Była trzecią, najmłodszą córką króla Węgier i Polski Ludwika Andegaweńskiego i Elżbiety księżniczki bośniackiej. Koronowana na króla Polski dnia 15 lub 16 października 1384 roku. Kobieta niezwykłej mądrości i urody, radości życia i zdumiewającej dojrzałości. Władała biegle kilkoma językami. Interesowała się muzyką i sztuką.

W dzieciństwie zaślubiona była Wilhelmowi Habsburgowi, jednak wyszła za mąż 18 lutego 1386 roku za wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę, co zaważyło na Unii polsko - litewskiej. Unia zapoczątkowała dynamiczny rozwój obu państw pokazując, że współpraca może być bardziej korzystna od wyzysku i rabunku. Unia sprawdziła się również w momencie zagrożenia, gdy trzeba było stanąć pod Grunwaldem, a w czasach współczesnych - gdy Polska przystępowała do Unii Europejskiej - padły znamienne słowa Jana Pawła II: " … od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej (...) to trzeba pamiętać, iż zaczęło się to za życia młodej Jadwigi, autentycznej Europejki łączącej rody polskie, węgierskie i francuskie".

Jadwiga, jak i jej otoczenie, zdawała sobie sprawę, że fundamentem życia społecznego jest prawe sumienie, a nie pieniądze i zaszczyty. Starała się wypełniać pięć zasad funkcjonowania społeczności: po pierwsze prawo sprawiedliwe, po drugie zgoda, po trzecie państwo powinno opierać się na szczerym zaufaniu i wzajemnym wspieraniu obywateli w poczynaniach godziwych, po czwarte państwo powinno kierować się dobrą radą, bo rzeczy wielkie nie dokonuje się siłą, ale rozwagą, po piąte - wspólnym dobrem. Jadwiga wierna tym zasadom zakładała i utrzymywała szpitale, fundowała kościoły i klasztory, które zajmowały się wychowaniem, nauczaniem i opieką nad ubogimi. Wstawiała się za skazańcami, biedakami i pokrzywdzonymi.

Doprowadziła do pojednania Jagiełły z księciem litewskim Witoldem, po tym jak ten przeszedł na stronę Krzyżaków. Prowadziła rozmowy z Zakonem Krzyżackim, pragnąc rozwiązać konflikty polsko - krzyżackie na drodze pokojowej. Miała jednak świadomość, że w wyniku fiaska rozmów dojdzie do wojny, co się stało już po śmierci monarchini. Gdy w 1387 roku wyruszyła na Ruś Czerwoną, witały ją poselstwa grodów i bez walki przechodziły po władzę króla, który gwarantował nie tylko lepszy byt, ale i tolerancję religijną.

Wielką wagę przykładała do wykształcenia, o czym świadczą starania o odnowienie Akademii Krakowskiej, uczelni założonej w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego. W testamencie zapisała swoje kosztowności na działalność tej uczelni. Obecnie jest to Uniwersytet Jagielloński, najstarsza i przez długi czas jedyna polska uczelnia, której zawdzięczamy rozwój polskiej nauki i wykształcenie wielu znakomitych uczonych.

Po trzynastu latach małżeństwa, 22 czerwca 1399 roku, królowa urodziła córkę - Elżbietę Bonifację. Niestety, dziewczynka żyła tylko 21 dni. Niedługo po niej, 17 lipca 1399 roku zmarła również Jadwiga.

Pamięć o dobrej królowej trwa. Do dziś jest przykładem życia pięknego i dobrego, choć przecież nie pozbawionego trudu i wyrzeczeń. Decyzją Jana Pawła II ogłoszono Jadwigę świętą, a kanonizował ją sam Papież Jan Paweł II 8 czerwca 1997 roku na Krakowski Błoniach.

Nie ulega wątpliwości, że wybrana na patronkę naszej szkoły Święta Królowa Jadwiga, jak pisze Andrzej Wyrobisz w Poczcie królów i książąt polskich: " … to postać niepospolita, kobieta wyróżniająca się nie tylko urodą (…) ale przede wszystkim intelektem i charakterem. W polskiej tradycji historycznej zajmuje Jadwiga poczesne miejsce jako jedyna kobieta - król na tronie polskim i jako władczyni dobrze zasłużona dla kraju".

Copyright © 2012 Maria & Emilian Sańko - Sawczenko. Kopiowanie jakichkolwiek elementów strony bez zgody Redakcji jest zabronione.